THONG TU 78/2021/TT- BTC (ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

Thứ ba - 23/11/2021 10:59
Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 áp dụng từ tháng 11/2021 Quý doanh nghiệp cần hỗ trợ và tư vấn hãy liên hệ đến Dich Vụ Kế Toán V & N để được tư vấn. Với dịch vụ kế toán chất lượng - uy tín – tận tâm hãy để Công ty Dịch Vụ Kế Toán V & N cùng sát cách bên bạn.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN V&N
Dịch vụ kế toán - Thuế Chuyên Nghiệp
Địa chỉ: 92/33 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 0937 157 456
Email: ketoanvn456@gmail.com
hình anh hóa don
hình anh hóa don
Các Doanh nghiêp cần chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin sẵn sàng áp dụng hóa đơn điện tử theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Quyết định số 1832/QĐ-BTC từ tháng 11/2021 như sau:

1.     Hình thức hóa đơn điện tử áp dụng

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế.

2.     Đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

2.1. Đối với doanh nghiệp, tổ chức kỉnh tế

a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chưa sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC, mà đang sư dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế hoặc hóa đờn đặt in, tự in đã thông báo phát hành theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, thì lựa chọn ký hợp đồng với Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa dơn điện tử (Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử bao gồm tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và các dịch vụ khác có liên quan đến hóa dơn điện tử được cơ quan thuế công khai danh sách trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế).

b) Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC qua Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đon điện tử thì chủ động liên hệ với tổ chức đó để có phương án hỗ trợ chuyển đối dữ liệu hóa đon điện tử theo chuẩn định dạng theo Quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hoặc lựa chọn Tố chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử đáp ứng quy định tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT.

2.2 Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và một so trường họp khác

a) Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai khi nhận được Thông báo của cơ quan thuế yêu cầu chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2022.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ khác) được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ hỗ trợ thực hiện chuyến đổi sang hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kêt nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế theo lộ trình của Tổng cục Thuế, dự kiến áp dụng từ ngày 01/7/2022.

b) Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (hộ khoán) có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai và thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2022 và không phải nộp tờ khai thuế khoán cho năm 2022.

Trường hợp hộ khoán chỉ sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh thì hộ khoán nộp tờ khai thuế khoán cho năm 2022 theo quy định và khi phát sinh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì thực hiện thủ tục đề nghị cầp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mầu số 06/ĐN-PSĐT tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế - Hệ thống hóa đơn điện tử (https://hoadondientu.gdt.gov.vn).

c) Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh-tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử đề giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo tùng lần phát sinh.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện gửi đơn đề nghị cấp hóa đon điện tử có mã theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế - Hệ thống hóa đơn điện tử, sau khi khai và nộp thuế đầy đủ thì cơ quan thuế cấp mã trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lập hoá đơn và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn.

Thời gian áp dụng ngay sau khi Hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế được kích hoạt trong tháng 11/2021.

2.3 Cách thức đăng kỷ sử dụng hóa đơn điện tử

Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tồ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; Đối với doanh nghiệp là tổ chức kết nổi chuyền dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 1: Từ tháng 11/2021, cơ quan Thuế sẽ gửi Thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tô chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh để Thông báo về thời điểm thực hiện chuyên đôi và các đơn vị phải có có trách nhiệm chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC theo lộ trình thông báo của cơ quan thuế hoặc người nộp thuế có thể chủ động nộp tờ khai đăng ký sử dụng.

Bước 2: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mầu 01/ĐKTĐ-HĐĐT (Phụ lục IA Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) thông qua Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế - Hệ thống hóa đơn điện tử.

Bước 3: Ngay sau khi doanh nghiệp gửi tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ có phản hồi bằng Thông báo Mẫu số 01/TB-TNĐT là tiếp nhận hoặc không tiếp nhận. Trong thời gian 01 ngày làm việc kế từ ngày nhận tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ phản hồi theo mẫu Thông báo 01/TB-ĐKTĐ là chấp nhận hay không chấp nhận. Cơ quan thuế sẽ gừi thông báo đến email theo địa chỉ email đã đăng ký trên Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT. Vì vậy người nộp thuế cần rà soát kỹ địa chỉ email để nhận được các thông tin của cơ quan thuế.

Bước 4: Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 123/2020/NĐ- CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC và phải ngừng sử dụng hoá đơn theo quy định cũ (Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn) đồng thời thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn Mau BC26/AC đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử.

3.     Một số vấn đề cần lưu ý khi lựa chọn hình thức hóa đơn điện tử

Hiện nay, các hình thức thanh toán điện tử đang phát triển nên việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp việc triển khai thương mại điện tử được hoàn thiện hơn từ đặt hàng trên mạng, giao hóa đơn điện tử qua mạng, thanh toán qua mạng và việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là phố biến, có nhiều thuận lợi, có ưu điếm vượt trội như: Doanh nghiệp chỉ cần có máy tính kết nối Internet và sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử cúa tô chức cung cấp dịch vụ, là có thể lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 24/7 mà không nhất thiết phải có phần mềm kế toán; Mã của cơ quan thuế gồm 34 ký tự được tạo ngầu nhiên, duy nhất và bảo mật trên mỗi hóa đơn giúp doanh nghiệp được khách hàng tin tưởng hơn; Cơ quan thuế khi cấp mã đã rà soát dữ liệu đảm bảo hoá đơn đúng định dạng, đúng thông tin đăng ký, người bán không thuộc trường họp ngừng sử dụng hoá đơn; Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có tính ốn định, cơ quan thuế không phải định kỳ rà soát để yêu cầu chuyển đổi; Tiết kiệm thời gian và nhân lực vì không phải kiềm soát nội bộ, đôn đốc kế toán gửi dữ liệu hóa đơn ngay trong ngày đến cơ quan thuế như đối với hoá đơn điện tử không mã, tránh được trường hợp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn sẽ bị xử phạt hành vi vi phạm quy định chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử; Thông tin của hóa đơn điện tử có mã đã gửi cho người mua thì ngay lập tức có dữ liệu trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng tra cứu được khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Tác giả bài viết: DỊCH VỤ KẾ TOÁN V & N

Nguồn tin: Thuế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về công ty TNHH Dịch vụ kế toán V&N

Các dịch vụ chính tại Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán V & N:   + Dịch vụ thành lập công ty + Dịch vụ khai thuế ban đầu + Dịch vụ in và phát hành sử dụng hóa đơn + Dịch vụ báo cáo thuế - kế toán trọn gói + Dịch vụ quyết toán thuế, gỡ rối sổ sách kế toán +...

Thăm dò ý kiến

Doanh nghiệp bạn cần hổ trợ gì nhất ?

Tổ Yến Mekong
Giới thiệu về công ty TNHH Dịch vụ kế toán V&N

Là đơn vị được thành lập nhằm mục địch phục vụ Quý doanh nghiệp trong các lĩnh vực thành lập công ty và dịch vụ kế toán trọn gói. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, tận tâm. Công ty chúng tôi cam kết hoàn thành tốt yêu cầu của Quý doanh nghiệp.
Các dịch vụ chính:

 

+ Dịch vụ thành lập công ty   + Dịch vụ đăng ký thang bảng lương, BHXH - BHYT - BHTN
+ Dịch vụ khai thuế ban đầu + Dịch vụ tạm ngưng hoạt động
+ Dịch vụ in và phát hành sử dụng hóa đơn + Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
+ Dịch vụ báo cáo thuế - kế toán trọn gói + Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
+ Dịch vụ quyết toán thuế, gỡ rối sổ sách kế toán
 
+ Dịch vụ làm hồ sơ chuyển địa điểm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây